Agrupamento de Escolas Emidio Navarro (Koordynator)

Web: aeen.pt

Agrupamento de Escolas Emidio Navarro (AEEN), powstało w kwietniu 2013, w wyniku połączenia Emidio Navarro Secondary School z zespołem szkół D. António da Costa. Szkoła zlokalizowana jest w Almadzie, mieście znajdującym się w granicach Lizbony, na południowym brzegu rzeki Tagus. Szkoły The Emidio Navarro, D. António da Costa to najstarsze szkoły publiczne w Almadzie, utworzone w 1956 i 1959.

Niedawno utworzony AEEN, obejmuje siedem szkół, działających na wszystkich poziomach edukacji, od przedszkola do szkoły średniej (12 klasa).

 • High School Emidio Navarro (ESEN) – oferująca naukę na trzech podstawowych poziomach edukacji, kursy zawodowe oraz szkolenia dla osób dorosłych.
 • Szkoła 2.3 D. António da Costa ( EDAC ) – oferująca kształcenie na drugim i trzecim poziomie
 • EB1 Almada oddział 3 Cova da Piedade – .1, oferująca kształcenie na pierwszym poziomie edukacji
 • Szkoły EB1/JI vanes Peace EB1/JI Cova da Piedade i EB1/JI #3 of Almada – kształcącą uczniów na pierwszym poziomie, oraz oferującą opiekę przedszkolną dla uczniów tych trzech szkół.

Społeczność edukacyjna dzieli się na następujące grupy:

 • ESEN: 1050 uczniów i 91 nauczycieli.
 • EDAC: 800 uczniów i 63 nauczycieli.
 • Szkoły kształcące na pierwszym etapie: 720 uczniów i 37 nauczycieli.
 • Przedszkole: 235 dzieci i 7 nauczycieli.

Siedem szkół, które składa się na GSEN znajdują się niedaleko siebie, w centrum miasta. W ten sposób, typowo miejska populacja Almady, lub okolicznych dzielnic, gdzie większość osób pracuje w Lizbonie, ma ułatwioną logistykę, jeśli chodzi o rozwożenie dzieci do szkół.

Szkoły zaangażowane są w kilka projektów KA2, jak również KA1 europe.almadaforma.net


CREATIVE YOUTHLAND

Web: creativeyouthland.org
Email:
Facebook: facebook.com/creativeyouthland
Skype: creative.youthland

Creative YouthLand to organizacja non-profit działająca w obszarze młodzieży, kultury i sztuki, której główny m celem jest wypracowanie rozwiązań edukacyjnych opartych na różnych formach sztuki (dramat, teatr, taniec i muzyka) oraz innych kreatywnych metod kształcenia. Organizacja powstała w 2014, znajduje się w Egio (Grecja), ale jej zasięg jest międzynarodowy!

Naszym celem jest umożliwienie młodym osobom uczenia się przy pomocy artystycznych i kreatywnych metod, które umożliwią im pozytywną transformację społeczeństwa, głębokie zrozumienie środowisk europejskich i międzynarodowych oraz zachęcą do kreatywności i innowacyjności. Chcemy pomagać młodym osobom z grup defaworyzowanych w odkrywaniu swojej kreatywności i motywować ich do podejmowania działań. Zamierzamy stworzyć miejsce do eksperymentów, gdzie młodzi ludzie mogliby odkryć nowe wyzwania, podjąć ryzyko, współpracować, tworzyć i wdrażać pomysły, wyrażać swój wyjątkowy charakter.  Dzięki wyjątkowemu doświadczeniu opartemu na zabawie, teatrze, muzyce, tańcu, młodzi ludzie zdobywają wiedzę i umiejętności, które pomagają im w rozwoju zawodowym.

Priorytety:

 1. Młodzież:
  • Włączenie i integracja
  • Uczestnictwo
  • Możliwości zatrudnienia
  • Dobrobyt
 2. Kultura i sztuka::
  • Badania
  • Innowacje
  • Jakość
  • Dla każdego!

Nasze główne usługi obejmują:

 • Mobilność osób młodych (wymiana studentów, kursy szkoleniowe, EVS)
 • Kreatywne metody nauczania
 • Coaching
 • Festiwale
 • Wydarzenia kulturalne
 • Warsztaty artystyczne
 • Produkcje teatralne

DANMAR COMPUTERS

Web: danmar-computers.com.pl

Danmar Computers jest prywatną firmą działającą w obszarze Technologii Informacyjnych i oferującą szkolenia zawodowe w tym zakresie. Danmar specjalizuje się w tworzeniu stron internetowych i aplikacji mobilnych, wykorzystywanych w edukacji. Ponadto Danmar posiada wieloletnie doświadczenie w realizacji projektów unijnych, w ramach których zespół działu R&D przeprowadza liczne badania i przygotowuje kursy dostosowane do potrzeb różnych grup odbiorców. Przez 15 lat firma przeprowadziła ponad 50, zakończonych sukcesem projektów, w ramach programów Grundtvig, Leonardo da Vinci, Progress oraz Erasmus+. W wielu z tych projektów, Danmar odpowiadał za planowanie i nadzór nad upowszechnianiem. Danmar Computers jest twórcą i dostawcą programu AdminProject (adminproject.eu), internetowego systemu zarządzania projektami europejskimi. Działania firmy opierają się na rozbudowanej sieci kontaktów, na poziomie zarówno narodowym jak i międzynarodowym. Na poziomie narodowym jest to współpraca z instytucjami szkoleniowymi i doradczymi, uniwersytetami, szkołami, organizacjami pozarządowymi jak też firmami prywatnymi. Sieć kontaktów międzynarodowych obejmuje partnerów o różnych profilach działalności, z każdego kraju Unii Europejskiej. Misją firmy Danmar Computers jest promocja uczenia się przez całe życie i zapewnienie każdemu równego dostępu do edukacji za pomocą nowoczesnych technologii.


MADAN PARQUE

Web: madanparque.pt

Madan Parque to park technologiczny, założony w 1995, aktywnie działający od roku 2000, którego misją jest bycie pośrednikiem pomiędzy światem nauki i biznesu. Podstawowe działania koncentrują się na promocji i wsparciu NTBFs, jak również na tworzeniu projektów badawczych w regionie.

Madan Parque działa jako inkubator technologiczny, którego rolą jest przyspieszanie rozwoju firm objętych jego ochroną, szczególnie w odniesieniu do procesu internacjonalizacji. Działania te wykorzystują bliską współpracę z FCT NOVA (Faculty of Sciences and Technology | NOVA University of Lisbon), najważniejszym udziałowcem Madan Parque.

 Najnowsze badania ujawniły kilka ciekawych wskaźników efektywności (KPI): na całość grupy składa się 52 małe firmy technologiczne (NTBF). 70% z nich należy do sektora ICT. 59% pracowników jest w wieku 31-35 lat, a 43% z nich ukończyło FCT NOVA. Pracownicy są dobrze wykwalifikowani (45%  to absolwenci studiów wyższych a 47% studiów podyplomowych). 37% dyrektorów to kobiety, co stawia inkubator Madan jako przykład realizacji polityki równouprawnienia oraz promocji przedsiębiorczości wśród kobiet.

Ekosystem innowacji w regionie składa się z kilku podmiotów, w tym UNINOVA, która jest jednostką badawczą z doświadczeniem w elektronice i telekomunikacji, ICT i zarządzaniu, robotyce i produkcji. Jest ściśle powiązana z FCT NOVA i  Madan Parque.

Grupa udziałowców składa się również z dwóch urzędów miast, to jest Almada (założyciel) i Seixal (dołączył w późniejszym etapie). Urzędy te utworzyły lokalne inkubatory, w zarządzaniu którymi pomaga również Madan Parque. Posługujemy się wspólnie wypracowanymi ramami, dla realizacji celów i priorytetów wyznaczonych w RIS3.


EUROPEAN DEVELOPMENT AGENCY

Web: euda.eu

EUDA European Development Agency to europejska sieć ekspertów rozwoju regionalnego, innowacji, edukacji i ewaluacji, z siedzibą w Pradze (Czechy).

EUDA powstała w 2008 w Pradze (Republika Czeska) pomogła klientom w zdobyciu dofinansowania z UE o łącznej kwocie ponad 40 mln EUR. ERA ma partnerów we wszystkich krajach UE. Posiadając tak rozległą sieć kontaktów, organizacja stała się odpowiednim partnerem w projektach międzynarodowych.

Naszą misją dostarczanie aktualnych raportów dla odbiorców prywatnych, publicznych, organizacji non-profit, czy sektora akademickiego. Realizujemy to poprzez międzynarodową wymianę know-how, pośredniczenie w kontaktach pomiędzy organizacjami, oraz tworzenie i realizację projektów regionalnych, narodowych i ponadnarodowych.

Nasza sieć kontaktów obejmuje różne instytucje, organizacje NGO oraz firmy, które chcą wziąć udział w międzynarodowych projektach EU. Ułatwiamy znalezienie właściwego partnera, pomagamy w tworzeniu i realizacji projektów.

Jesteśmy ekspertami w dziedzinach:

 • włączenia społecznego,
 • zatrudnienia,
 • nauki przez całe życie,
 • rozwoju,
 • innowacji,
 • transportu,
 • środowiska,
 • zdrowia,
 • wsparcia MŚP,
 • certyfikacji i innych.

COMPREHENSIVE PERUGIA 4

Web: istitutocomprensivoperugia4.it

COMPREHENSIVE PERUGIA 4 (znana też jako ICPG4) jest nowo powstałą instytucją kształcenia na 3 poziomie edukacyjnym.

Założona w sierpniu 2016.

Jest to instytucja edukacyjna miasta Perugia, jedna z największych w regionie Umbria, z 1150 studentami, 106 nauczycielami i pracownikami administracyjnymi, obejmująca:

 • 4 przedszkola
 • 2 szkoły podstawowe
 • 1 klasę szkoły średniej

Populacja szkoły to głównie uczniowie mieszkający w przynależnym regionie, choć szkoła ma coraz więcej uczniów spoza swojego obwodu, których rodzice pracują w okolicy; w każdej klasie zauważalna jest zbalansowana obecność uczniów “nie będących obywatelami Włoch”, często z drugiego pokolenia imigrantów.

Przez ostatnie 15 lat, organizacja stała się regionalnym centrum eksperckim w zakresie pedagogiki, innowacji w nauczaniu czy eksperymentów edukacyjnych, służąc jako punkt informacyjny w odniesieniu do wytycznych ministerstwa w zakresie badań nad metodyką nauczania.

Projekty odpowiadające wizji organizacji koncentrują się na badaniach i innowacjach, które mają na celu zwiększenie jakości nauczania oraz rozwój umiejętności młodych osób zgodnie z podejściem i teoriami Burner i Dewej, liderów aktywnej pedagogiki, współtworzenia wiedzy i włączenia w proces nauczania. W tym roku częścią sieci szkół UNESCO testujących globalne podejście do nauczania. Obecnie, instytucja poświęciła się testowaniu kursów edukacyjnych, służących rozwijaniu umiejętności cyfrowych, zgodnie z narodowym programem Cyfrowa Szkoła.

Więcej o projektach na stronie: istitutocomprensivoperugia4.it/wikiprogetti/index.php?title=Pagina_principale


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA

Web: unipg.it, misure.unipg.it

University of Perugia jest państwową uczelnią znajdującą się w mieście Perugia, Włochy. Uniwersytet powstał w 1308, na podstawie Bulli wydanej przez papieża Klemensa V, potwierdzającej powstanie Studium Generale.

Oficjalna pieczęć uniwersytetu przedstawia świętego Herkulana, jednego z patronów gryfa w koronie, który jest symbolem miasta: reprezentują oni odpowiednio władze świeckie i kościelne, których wspólne działania dały początek uniwersytetu w średniowieczu.

Wraz z zjednoczeniem Włoch w 1860 r. utworzono Uniwersytet w Perugii pod jurysdykcją Rektora i Rady Miejskiej, który ogłosił swój statut zatwierdzony przez rząd.

Od roku 1944 do chwili obecnej, Uniwersytet w Perugii, zdobył reputację jednego z wiodących uniwersytetów we Włoszech.

Grupa badawcza na wydziale Mechaniczno-termicznym Uniwersytetu w Perugii, jest aktywna na Wydziale Inżynierii Przemysłowej.

Studenci, wykładowcy i doktoranci współpracujący w ramach tej grupy, rozwijają i wdrażają nowe techniki pomiarów, o najlepszym kompromisie w zakresie niezawodności, kosztów, wydajności i akceptowalnym poziomie błędu.

Grupa badawcza pracuje w laboratorium wykorzystując najnowocześniejsze techniki pomiarów, sensory, systemy uzyskiwania i przetwarzania danych, w zakresie badań nad mechaniką eksperymentalną.

Nowe laboratorium Dynamicznej analizy mechanicznej (DMA) materiałów, znajduje się w Istituto Tecnico Orfini in Foligno (Perugia).

Grupa badawcza współpracuje z wieloma branżami przemysłu, centrami badań i innymi uniwersytetami.


TIBER UMBRIA COMETT EDUCATION PROGRAMME

Web: tucep.org

TUCEP – Tiber Umbria Comett Education Programme jest stowarzyszeniem non-profit, obejmującym uniwersytety i firmy prywatne, założonym w 1992 w ramach projektu Europejskiego.

Misją organizacji TUCEP jest analiza potrzeb szkoleniowych i przełożenie tych analiz na skuteczne rozwiązania, zarówno dla biznesu jak i środowisk akademickich, młodzieży i pracowników.

Nasze działania obejmują:

 • Wymiany pomiędzy uniwersytetami i firmami
 • Rozwój kursów o zasięgu ponadnarodowym
 • Tworzenie i rozwój szkoleń, kursów zawodowych, również przy wsparciu finansowym innych podmiotów
 • Promocja pozostałych inicjatyw koncentrujących się na tworzeniu szkoleń, prowadzeniu prac badawczych programów innowacji technologicznej, a wszystko to przy wykorzystaniu sieci kontaktów pomiędzy uniwersytetami europejskimi i centrami badawczymi.

Skuteczność metod wykorzystywanych w pracy i zarządzaniu jakością, została nagrodzona, w 2002, poprzez nadanie certyfikatu zgodności ze standardem UNI EN ISO 9001:2008, wydanego przez CERTIQUALITY. Od 2003 TUCEP jest akredytowaną jednostką szkoleniową regionu Umbria.