Το έργο FUN @ SCIENCE σκοπεύει να αναπτύξει και να δοκιμάσει ένα πρότυπο για την εκπαίδευση στις επιστήμες, που εφαρμόζονται σε όλα τα επίπεδα της σχολικής εκπαίδευσης, με βάση την αξιοποίηση των τεχνολογιών και εμπειριών 3D εκτυπώσεων. Η εφαρμογή αυτού του μοντέλου θα δημιουργήσει μαθησιακές εμπειρίες υποστηριζόμενες από δραστηριότητες εκτύπωσης 3D στα σχολεία, οι οποίες θα βελτιώσουν το ενδιαφέρον των μαθητών να ακολουθήσουν επιστημονικές σπουδές και επαγγέλματα  και να αναπτύξουν τις μαθηματικές δεξιότητες  και δεξιότητες λογικής, συμπληρώνοντας τις άλλες σχολικές δραστηριότητες ή πετυχαίνοντας όπου η σχολική δραστηριότητα μπορεί να απέτυχε.

Στην πραγματικότητα, η εκτύπωση 3D χρησιμοποιείται σε πολλά σχολεία για τη δημιουργία διαδραστικών, μηχανικών και τεχνικών μαθήματα. Αυτό εμπνέει τους νέους, οδηγώντας τους σε σταδιοδρομίες STEM και καθιστά τη μάθηση πιο ευχάριστη, επιτρέποντάς τους επίσης να αναπτύξουν ικανότητες που θα τους μετατρέψουν σε πολίτες του κόσμου.

Οι δραστηριότητες του προγράμματος θα αναπτυχθούν σε σχέση με όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα του σχολείου και ως κύριο αποτέλεσμα θα είναι η εκπόνηση πρότασης για την οικοδόμηση ενός παγκόσμιου εκπαιδευτικού μοντέλου που ενσωματώνει άτυπη εκπαίδευση βασισμένη σε δραστηριότητες 3D εκτύπωσης στα σχολικά προγράμματα σπουδών, επιτρέποντας τη διαπίστευση και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού περιεχομένου.

Οι δραστηριότητες του έργου θα αναπτυχθούν ως εξής:

  1. Συγκέντρωση και ανάλυση καλών πρακτικών από τουλάχιστον 5 ευρωπαϊκά κράτη-μέλη σχετικά με την επιστημονική εκπαίδευση σε δραστηριότητες εκπαίδευσης 3D εκτύπωσης, ώστε να παρακολουθηθούν οι επιπτώσεις της άτυπης επιστημονικής εκπαίδευσης σχετικά με την εκτύπωση 3D και να παρατηρηθεί το ενδιαφέρον των μαθητών προς επιστημονικές σταδιοδρομίες και ανάπτυξης δεξιοτήτων λογικής και μαθηματικών.
  2. Εκπόνηση πρότασης για την οικοδόμηση ενός παγκόσμιου εκπαιδευτικού προτύπου που θα ενσωματώνει δραστηριότητες 3D εκτύπωσης και άτυπης εκπαίδευσης σε σχολικά προγράμματα σπουδών, σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα, επιτρέποντας τη διαπίστευση και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού περιεχομένου.
  3. Σχεδιασμός και εφαρμογή εμπειριών peer learning για εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές ώστε να μοιραστούν και να αποκτήσουν ικανότητες για το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την επικύρωση του μοντέλου στο σχολικό περιβάλλον.
  4. Έλεγχος του μοντέλου σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα σε τουλάχιστον 4 τάξεις για κάθε συμμετέχουσα χώρα, σύμφωνα με ένα κοινό πλαίσιο που βασίζεται σε ένα καθορισμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα.
  5. Συλλογή ανοικτών εκπαιδευτικών πηγών και αναφορά των αποτελεσμάτων των πειραματικών εκπαιδευτικών πρακτικών για πολλαπλασιασμό και διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου.

Η δράση του σχεδίου θα διεξαχθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο σε 5 χώρες (Πορτογαλία, Ιταλία, Πολωνία, Τσεχία και Ελλάδα).